Diensten / Flora- en faunatrajecten

Zijn uw uitvoeringsplannen wel getoetst aan de Flora- en Faunawet?

Wat u allereerst moet weten.

Op 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Het doel van deze wet is de instandhouding van wilde flora en fauna. De wet bevat een aantal verbodsbepalingen welke directe negatieve effecten op de flora en fauna moeten voorkomen, zoals het doden van dieren of het plukken van planten. Daarnaast heeft een ieder die een ingreep pleegt in de natuur een zogenoemde zorgplicht. Dit wil zeggen dat uw handelingen, bijvoorbeeld bouwactiviteiten, geen nadelige gevolgen mogen hebben voor flora en fauna en hun leefgebied.

Welke soorten zijn beschermd?

Niet iedere soort is wettelijk beschermd, maar vele soorten vallen wel onder de flora- en faunawet. Hieronder bevinden zich alle inheemse soorten zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen, maar ook vele soorten planten, weekdieren, insecten en vissen.

Hoe dient u te handelen?

Op veel locaties komen één of meerdere soorten voor die wettelijk beschermd zijn en die niet onder de zogenaamde 'vrijstelling' vallen. Dit betekent dat de kans groot is dat uw plannen in conflict komen met de flora- en faunawet. Overtreding van de verbodsbepalingen kan onder meer worden voorkomen  door de planning van de werkzaamheden af te stemmen op de periode waarin de soorten het minst kwetsbaar zijn.

Wat de zorgplicht betreft is het raadzaam om voorafgaand aan de activiteiten een onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna. In veel gevallen is de inzet van gespecialiseerde ecologen hierbij onontbeerlijk. Op deze wijze voorkomt u schade aan beschermde soorten en hun leefgebieden. Op deze manier zullen uw plannen niet in conflict komen met de flora- en faunawet.

Wat kan AORTA 2004 BV voor u betekenen?

AORTA 2004 BV is gespecialiseerd in onderzoeken in het kader van de flora- en faunawet. Zo kan een 'quick scan' uitgevoerd worden en zal gericht advies worden gegeven. Onderstaande werkzaamheden behoren tot de mogelijkheden.

Inventarisaties van zoogdieren, vogels, vissen, insecten, amfibieën, reptielen, vaatplanten en mossen.

Onderzoek naar beschermde soorten, habitat- en vogelrichtlijngebieden en -soorten, EHS-locaties.

Biotoopbeschrijving, effectrapportages, advisering, planondersteuning, plancompensatie, inrichting- en beheeradvisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@aorta2004.nl.